Select Page

Ang Peso Cost Averaging ay isang istratehiyang ginagamit ng mga long-term investor kung saan ikaw ay namumuhunan ng “fixed amount” buwan-buwan sa mahabang panahon (5 hanggang 20 taon). Ito ay maaari mong gawin kahit na anong lagay ng stock market.

Ito ay maaari mong gawin sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan:

1.     Pumili ng kumpanya kung saan mo nais bumili ng shares.
2.     Alamin kung magkano ang kaya mong bilhin.
3.     Alamin kung gaano kadalas ka dapat bumili. (Buwan-buwan, kada 2 buwan, o kada apat na buwan). 

Sa ganitong paraan, mapapababa ang risk sapagkat regular na bumibili ng shares kahit na anong kalagayan ng stock market.